Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-5c94f952cfc52015640470/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-5c94f952cfc5d696226114/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-5c94f952cfc60204343002/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-5c94f952cfc64778737707/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-5c94f952cfc67205353931/] – Cấu hình ...Read More