Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-5f6c390c704f9526364670/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-5f6c390c70505311144939/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-5f6c390c70508140081208/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-5f6c390c7050a310587140/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-5f6c390c7050d483161561/] – Cấu hình ...Read More