Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-628de04e0e102607690431/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-628de04e0e10e677928482/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-628de04e0e113838033987/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-628de04e0e118433213080/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-628de04e0e11d850591544/] – Cấu hình ...Read More