Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-5e26f35884215038399655/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-5e26f3588421c270896276/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-5e26f3588421f310978218/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-5e26f35884222739784661/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-5e26f35884224695853302/] – Cấu hình ...Read More