Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-5fbe966cb698e275255582/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-5fbe966cb699d158629938/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-5fbe966cb69a2935368298/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-5fbe966cb69a6066120017/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-5fbe966cb69ab348107312/] – Cấu hình ...Read More