Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-603b4a7227988484533992/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-603b4a7227990210142192/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-603b4a7227992984494732/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-603b4a7227995699548320/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-603b4a7227997124362006/] – Cấu hình ...Read More