Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-5dcdb0af80206043402288/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-5dcdb0af80213600851263/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-5dcdb0af80216103533437/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-5dcdb0af80218265452322/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-5dcdb0af8021b967688271/] – Cấu hình ...Read More