Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-5ecd86c993655140321799/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-5ecd86c99365f537230810/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-5ecd86c993662200299021/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-5ecd86c993665335335476/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-5ecd86c993667261040288/] – Cấu hình ...Read More