Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-60a0985f42b49078312300/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-60a0985f42b50885043475/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-60a0985f42b53412587341/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-60a0985f42b56750156412/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-60a0985f42b58383430813/] – Cấu hình ...Read More