Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-616fa1bc1cb6f630937215/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-616fa1bc1cb7a714473125/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-616fa1bc1cb7f009565630/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-616fa1bc1cb84368865928/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-616fa1bc1cb89459782092/] – Cấu hình ...Read More