Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-5d890fea9f2bf732437354/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-5d890fea9f2ca175951340/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-5d890fea9f2ce681919954/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-5d890fea9f2d1258975894/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-5d890fea9f2d4126301206/] – Cấu hình ...Read More