Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-60faf5ec80ae5316038848/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-60faf5ec80af0725213926/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-60faf5ec80af3332058124/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-60faf5ec80af6808086023/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-60faf5ec80af8658750811/] – Cấu hình ...Read More