Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-5d3435e28bc6d313946847/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-5d3435e28bc77649081955/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-5d3435e28bc7c420670347/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-5d3435e28bc7f290138490/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-5d3435e28bc82674474089/] – Cấu hình ...Read More