Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-628ddca3cf54e801151311/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-628ddca3cf557090567814/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-628ddca3cf55c578814179/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-628ddca3cf560907988343/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-628ddca3cf563748758364/] – Cấu hình ...Read More