Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-5ecbe09e68671505630174/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-5ecbe09e6867c834681447/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-5ecbe09e6867f971116757/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-5ecbe09e68682290318893/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-5ecbe09e68684807137632/] – Cấu hình ...Read More