Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-5deee58e42fdc097318472/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-5deee58e42fe6268336438/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-5deee58e42fe9405116059/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-5deee58e42fec954142138/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-5deee58e42fef906644848/] – Cấu hình ...Read More