Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-5da47efa5c198836187795/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-5da47efa5c1a8446728820/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-5da47efa5c1ae644681298/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-5da47efa5c1b4371888457/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-5da47efa5c1ba070133824/] – Cấu hình ...Read More