Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-5fbfa7d84f63b102448641/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-5fbfa7d84f647165167014/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-5fbfa7d84f64a765915418/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-5fbfa7d84f64c253621829/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-5fbfa7d84f64f402710715/] – Cấu hình ...Read More