Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-616f9dc2d3f03588879893/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-616f9dc2d3f0d307638777/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-616f9dc2d3f10842480460/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-616f9dc2d3f12352118194/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-616f9dc2d3f19632494476/] – Cấu hình ...Read More