Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-5d5c626a9b1f4605501253/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-5d5c626a9b201306743541/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-5d5c626a9b205878281401/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-5d5c626a9b208032548951/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-5d5c626a9b20c591675627/] – Cấu hình ...Read More