Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-5f68aa883000c592478520/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-5f68aa8830018229417858/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-5f68aa883001b416318689/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-5f68aa883001e601635713/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-5f68aa8830020846217757/] – Cấu hình ...Read More