Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-60faf28984149785398941/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-60faf28984155960015025/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-60faf28984158674147519/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-60faf2898415a417162462/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-60faf2898415d451732855/] – Cấu hình ...Read More