Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-60a09471925b3884785652/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-60a09471925bc191461618/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-60a09471925be119169788/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-60a09471925c1542747979/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-60a09471925c3881587393/] – Cấu hình ...Read More