Hướng dẫn sử dụng :  Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  [crayon-5e2864c13c292923397561/] Để biết thêm các options thì dùng lệnh  [crayon-5e2864c13c29c736811458/] Để kiểm tra múi giờ  [crayon-5e2864c13c29f709907631/] Để chỉnh thời gian theo múi giờ [crayon-5e2864c13c2a1463788391/] Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp – Cài đặt nt [crayon-5e2864c13c2a4764491142/] – Cấu hình ...Read More