# Giới thiệu LAMP là một cụm từ viết tắt của các dịch vụ Apache, MySQL, PHP chạy trên hệ điều hành Linux, và tất cả các dịch vụ này đều hoàn toàn miễn phí, chúng được cài đặt chung với nhau để tạo thành một Web Server Trong đó Apache đảm ...Read More