Hướng dẫn cài đặt : Rootkit Hunter   Bước 1: download rootkit hunter [crayon-5ecd6b400cc8c970914340/]   Bước 2 : Cài đặt [crayon-5ecd6b400cc9b659537652/]   Bước 3 : Cấu hình để root có thể login ssh bình thường [crayon-5ecd6b400cca1230718940/]   Bước 4: Update [crayon-5ecd6b400cca5232819299/]   Bước 5: Scan [crayon-5ecd6b400ccaa935825032/] hoặc [crayon-5ecd6b400ccae043334204/]   Bước 6: Cấu ...Read More