Hướng dẫn cài đặt : Rootkit Hunter   Bước 1: download rootkit hunter [crayon-628dc3b72d767760857981/]   Bước 2 : Cài đặt [crayon-628dc3b72d772564202838/]   Bước 3 : Cấu hình để root có thể login ssh bình thường [crayon-628dc3b72d778122055370/]   Bước 4: Update [crayon-628dc3b72d77d571055094/]   Bước 5: Scan [crayon-628dc3b72d782054499048/] hoặc [crayon-628dc3b72d786247765396/]   Bước 6: Cấu ...Read More