Hướng dẫn cài đặt : Rootkit Hunter   Bước 1: download rootkit hunter [crayon-5f6c172671443507813044/]   Bước 2 : Cài đặt [crayon-5f6c17267144f950141549/]   Bước 3 : Cấu hình để root có thể login ssh bình thường [crayon-5f6c172671452220014754/]   Bước 4: Update [crayon-5f6c172671455654954726/]   Bước 5: Scan [crayon-5f6c172671457631941212/] hoặc [crayon-5f6c172671459535058950/]   Bước 6: Cấu ...Read More