Hướng dẫn cài đặt : Rootkit Hunter   Bước 1: download rootkit hunter [crayon-5d342168c9e3d409455297/]   Bước 2 : Cài đặt [crayon-5d342168c9e4a074958771/]   Bước 3 : Cấu hình để root có thể login ssh bình thường [crayon-5d342168c9e4f120515290/]   Bước 4: Update [crayon-5d342168c9e53633482704/]   Bước 5: Scan [crayon-5d342168c9e56520379587/] hoặc [crayon-5d342168c9e5a214614480/]   Bước 6: Cấu ...Read More