Hướng dẫn cài đặt : Rootkit Hunter   Bước 1: download rootkit hunter [crayon-647e2de080195434030109/]   Bước 2 : Cài đặt [crayon-647e2de0801c0151542263/]   Bước 3 : Cấu hình để root có thể login ssh bình thường [crayon-647e2de0801c6754225805/]   Bước 4: Update [crayon-647e2de0801ca692975055/]   Bước 5: Scan [crayon-647e2de0801ce088669322/] hoặc [crayon-647e2de0801d2814031689/]   Bước 6: Cấu ...Read More