Hướng dẫn cài đặt : Rootkit Hunter   Bước 1: download rootkit hunter [crayon-616f81b04734b890149185/]   Bước 2 : Cài đặt [crayon-616f81b04735f225895310/]   Bước 3 : Cấu hình để root có thể login ssh bình thường [crayon-616f81b047368280913333/]   Bước 4: Update [crayon-616f81b047370010782921/]   Bước 5: Scan [crayon-616f81b047378264300125/] hoặc [crayon-616f81b04737f978317088/]   Bước 6: Cấu ...Read More