Hướng dẫn cài đặt : Rootkit Hunter   Bước 1: download rootkit hunter [crayon-5dcd9be2509fd882865654/]   Bước 2 : Cài đặt [crayon-5dcd9be250a08524066632/]   Bước 3 : Cấu hình để root có thể login ssh bình thường [crayon-5dcd9be250a0b691080720/]   Bước 4: Update [crayon-5dcd9be250a0e233089461/]   Bước 5: Scan [crayon-5dcd9be250a31859258376/] hoặc [crayon-5dcd9be250a35783852021/]   Bước 6: Cấu ...Read More