Hướng dẫn cài đặt : Rootkit Hunter   Bước 1: download rootkit hunter [crayon-5d88ff1170d61742145854/]   Bước 2 : Cài đặt [crayon-5d88ff1170d6f991228501/]   Bước 3 : Cấu hình để root có thể login ssh bình thường [crayon-5d88ff1170d73175300201/]   Bước 4: Update [crayon-5d88ff1170d77930839502/]   Bước 5: Scan [crayon-5d88ff1170d7a291227344/] hoặc [crayon-5d88ff1170d7d722456995/]   Bước 6: Cấu ...Read More