Hướng dẫn cài đặt : Rootkit Hunter   Bước 1: download rootkit hunter [crayon-60a078408fd97137226422/]   Bước 2 : Cài đặt [crayon-60a078408fd9f262912166/]   Bước 3 : Cấu hình để root có thể login ssh bình thường [crayon-60a078408fda2179579520/]   Bước 4: Update [crayon-60a078408fda5371922432/]   Bước 5: Scan [crayon-60a078408fda7861469435/] hoặc [crayon-60a078408fda9530617693/]   Bước 6: Cấu ...Read More