Hướng dẫn cài đặt : Rootkit Hunter   Bước 1: download rootkit hunter [crayon-5e26d470bf876721220263/]   Bước 2 : Cài đặt [crayon-5e26d470bf884283334079/]   Bước 3 : Cấu hình để root có thể login ssh bình thường [crayon-5e26d470bf887137086224/]   Bước 4: Update [crayon-5e26d470bf88a077954199/]   Bước 5: Scan [crayon-5e26d470bf88c954702740/] hoặc [crayon-5e26d470bf88f944855413/]   Bước 6: Cấu ...Read More