Hướng dẫn cài đặt : Rootkit Hunter   Bước 1: download rootkit hunter [crayon-63dca1b0ee2c0213528258/]   Bước 2 : Cài đặt [crayon-63dca1b0ee2c8884023911/]   Bước 3 : Cấu hình để root có thể login ssh bình thường [crayon-63dca1b0ee2e1757315093/]   Bước 4: Update [crayon-63dca1b0ee2e3838911677/]   Bước 5: Scan [crayon-63dca1b0ee2e4456238968/] hoặc [crayon-63dca1b0ee2e6426184727/]   Bước 6: Cấu ...Read More