Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-628ca110a6112372831772/] Bước 2: Download LMD [crayon-628ca110a6119947063000/]   Bước 3: install LMD [crayon-628ca110a611c395400482/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-628ca110a611f341239525/] Bước 5 : update [crayon-628ca110a6122552891386/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-628ca110a6124112049616/] ...Read More