Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-5f689f2344bc8869881669/] Bước 2: Download LMD [crayon-5f689f2344bd1678914385/]   Bước 3: install LMD [crayon-5f689f2344bd4829012227/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-5f689f2344bd7186673595/] Bước 5 : update [crayon-5f689f2344bd9337084283/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-5f689f2344bdc047067867/] ...Read More