Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-6144bfe1e7ef5014366396/] Bước 2: Download LMD [crayon-6144bfe1e7f02118473184/]   Bước 3: install LMD [crayon-6144bfe1e7f05856324716/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-6144bfe1e7f08616044607/] Bước 5 : update [crayon-6144bfe1e7f0b083794521/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-6144bfe1e7f0d106525905/] ...Read More