Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-5d34295c64120760509609/] Bước 2: Download LMD [crayon-5d34295c6412a792646408/]   Bước 3: install LMD [crayon-5d34295c6412e452502912/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-5d34295c64132428622058/] Bước 5 : update [crayon-5d34295c64136405382187/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-5d34295c64139270191224/] ...Read More