Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-5fbf780a12777288111564/] Bước 2: Download LMD [crayon-5fbf780a12781554126139/]   Bước 3: install LMD [crayon-5fbf780a12784122429239/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-5fbf780a12787897459674/] Bước 5 : update [crayon-5fbf780a1278a357599928/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-5fbf780a1278c478280426/] ...Read More