Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-6046c6085705b541030327/] Bước 2: Download LMD [crayon-6046c60857066323033894/]   Bước 3: install LMD [crayon-6046c60857069739262221/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-6046c6085706c758058035/] Bước 5 : update [crayon-6046c6085706f193733173/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-6046c60857072322376657/] ...Read More