Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-60c7f87c78e71722559260/] Bước 2: Download LMD [crayon-60c7f87c78e79171967231/]   Bước 3: install LMD [crayon-60c7f87c78e7d089336046/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-60c7f87c78e7f059677575/] Bước 5 : update [crayon-60c7f87c78e82937227854/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-60c7f87c78e85498477378/] ...Read More