Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-5e2ccf65b718f690373159/] Bước 2: Download LMD [crayon-5e2ccf65b719c454989617/]   Bước 3: install LMD [crayon-5e2ccf65b719f819716679/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-5e2ccf65b71a2398925056/] Bước 5 : update [crayon-5e2ccf65b71a5239459942/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-5e2ccf65b71a8538603853/] ...Read More