Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-5d7feff148dd7825540329/] Bước 2: Download LMD [crayon-5d7feff148de4862062655/]   Bước 3: install LMD [crayon-5d7feff148de8062367222/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-5d7feff148dec538311233/] Bước 5 : update [crayon-5d7feff148df0349531426/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-5d7feff148df3096319030/] ...Read More