Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-5ecbd456cdc46316642944/] Bước 2: Download LMD [crayon-5ecbd456cdc51582777911/]   Bước 3: install LMD [crayon-5ecbd456cdc54497695629/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-5ecbd456cdc57653797012/] Bước 5 : update [crayon-5ecbd456cdc5a383902435/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-5ecbd456cdc5c270263705/] ...Read More