Hướng dẫn cài đặt: Bước 1: Cài đặt repo Kiểm tra phiên bản : [crayon-5f6c29001a8c4937715854/] Sau khi kiểm tra phiên bản bạn chọn một trong các repo sau để có thể hỗ trợ việc cài đặt memcached [crayon-5f6c29001a8cb511656720/]   Bước 2: Cài đặt memcached [crayon-5f6c29001a8cf634741579/]   Bước 3 : Cấu hình memcached ...Read More