Hướng dẫn cài đặt: Bước 1: Cài đặt repo Kiểm tra phiên bản : [crayon-5d7ff0343ab02720615584/] Sau khi kiểm tra phiên bản bạn chọn một trong các repo sau để có thể hỗ trợ việc cài đặt memcached [crayon-5d7ff0343ab0f662094112/]   Bước 2: Cài đặt memcached [crayon-5d7ff0343ab14096071606/]   Bước 3 : Cấu hình memcached ...Read More