Hướng dẫn cài đặt: Bước 1: Cài đặt repo Kiểm tra phiên bản : [crayon-628dd3b519bb7331571022/] Sau khi kiểm tra phiên bản bạn chọn một trong các repo sau để có thể hỗ trợ việc cài đặt memcached [crayon-628dd3b519bc3510792832/]   Bước 2: Cài đặt memcached [crayon-628dd3b519bc7953900180/]   Bước 3 : Cấu hình memcached ...Read More