Hướng dẫn cài đặt: Bước 1: Cài đặt repo Kiểm tra phiên bản : [crayon-5d3429bc2f34e174558940/] Sau khi kiểm tra phiên bản bạn chọn một trong các repo sau để có thể hỗ trợ việc cài đặt memcached [crayon-5d3429bc2f359091677416/]   Bước 2: Cài đặt memcached [crayon-5d3429bc2f35e218455713/]   Bước 3 : Cấu hình memcached ...Read More