Hướng dẫn cài đặt: Bước 1: Cài đặt repo Kiểm tra phiên bản : [crayon-5e26e38c1bc59006030165/] Sau khi kiểm tra phiên bản bạn chọn một trong các repo sau để có thể hỗ trợ việc cài đặt memcached [crayon-5e26e38c1bc64891553202/]   Bước 2: Cài đặt memcached [crayon-5e26e38c1bc68852139780/]   Bước 3 : Cấu hình memcached ...Read More