Hướng dẫn cài đặt: Bước 1: Cài đặt repo Kiểm tra phiên bản : [crayon-60fae97591e24293575716/] Sau khi kiểm tra phiên bản bạn chọn một trong các repo sau để có thể hỗ trợ việc cài đặt memcached [crayon-60fae97591e30157543709/]   Bước 2: Cài đặt memcached [crayon-60fae97591e37412383175/]   Bước 3 : Cấu hình memcached ...Read More