Hướng dẫn cài đặt: Bước 1: Cài đặt repo Kiểm tra phiên bản : [crayon-616f9497bd9dd231336921/] Sau khi kiểm tra phiên bản bạn chọn một trong các repo sau để có thể hỗ trợ việc cài đặt memcached [crayon-616f9497bd9e8980383082/]   Bước 2: Cài đặt memcached [crayon-616f9497bd9ec877414701/]   Bước 3 : Cấu hình memcached ...Read More