Hướng dẫn cài đặt: Bước 1: Cài đặt repo Kiểm tra phiên bản : [crayon-5dcda54f5c690299497387/] Sau khi kiểm tra phiên bản bạn chọn một trong các repo sau để có thể hỗ trợ việc cài đặt memcached [crayon-5dcda54f5c69f580089714/]   Bước 2: Cài đặt memcached [crayon-5dcda54f5c6a3801861143/]   Bước 3 : Cấu hình memcached ...Read More