Hướng dẫn cài đặt: Bước 1: Cài đặt repo Kiểm tra phiên bản : [crayon-603b915bf41e7646287030/] Sau khi kiểm tra phiên bản bạn chọn một trong các repo sau để có thể hỗ trợ việc cài đặt memcached [crayon-603b915bf41f1833003491/]   Bước 2: Cài đặt memcached [crayon-603b915bf41f6127328640/]   Bước 3 : Cấu hình memcached ...Read More