Hướng dẫn cài đặt: Bước 1: Cài đặt repo Kiểm tra phiên bản : [crayon-5fbe8af1cc5a6821017027/] Sau khi kiểm tra phiên bản bạn chọn một trong các repo sau để có thể hỗ trợ việc cài đặt memcached [crayon-5fbe8af1cc5b0821696415/]   Bước 2: Cài đặt memcached [crayon-5fbe8af1cc5b5103227905/]   Bước 3 : Cấu hình memcached ...Read More