Hướng dẫn cài đặt: Bước 1: Cài đặt repo Kiểm tra phiên bản : [crayon-5ecd7a4bbd1af516984001/] Sau khi kiểm tra phiên bản bạn chọn một trong các repo sau để có thể hỗ trợ việc cài đặt memcached [crayon-5ecd7a4bbd1c2360816506/]   Bước 2: Cài đặt memcached [crayon-5ecd7a4bbd1c8776259798/]   Bước 3 : Cấu hình memcached ...Read More