Hướng dẫn cài đặt: Bước 1: Cài đặt repo Kiểm tra phiên bản : [crayon-60a08b9bb3d7b169706752/] Sau khi kiểm tra phiên bản bạn chọn một trong các repo sau để có thể hỗ trợ việc cài đặt memcached [crayon-60a08b9bb3d86509434515/]   Bước 2: Cài đặt memcached [crayon-60a08b9bb3d8a503717636/]   Bước 3 : Cấu hình memcached ...Read More