Hướng dẫn đọc hiểu lệnh NETSTAT trên linux I. Giới thiệu Lệnh netstat trên linux là một lệnh nằm trong số các tập lệnh để giám sát hệ thống trên linux. netstat giám sát cả chiều in và chiều out kết nối vào server, hoặc các tuyến đường route, trạng thái của ...Read More