memcached Archive

Hướng dẫn kết nối wordpress với memcached

Hướng dẫn cài đặt : Hướng dẫn cài đặt memcached Hướng dẫn cài đặt php-memcached Bước 1: Kiểm tra xem server có sử dụng service memcached và php memcached [crayon-60fae5d1941f3702958814/]   [crayon-60fae5d1941ff146602651/]   Bước 2: cài đặt plugin cho wordpress kết nối memcache* Vào plugins -> add new Install -> activate plugin ...Read More

Hướng dẫn cài đặt php-memcache trên centos 6.x

Để PHP-memcached hoạt động được thì trước hết phải cài dịch vụ memcached trên server. Xem link sau để cài đặt memcached. https://nguyenhuuhoang.com/huong-dan-cai-dat-memcached-tren-linux/ Hướng dẫn cài đặt : Bước 1 : Kiểm tra dịch vụ memcached đã có trên server chưa [crayon-60fae5d194686719155147/]     Bước 2 : Kiểm tra xem php-memcached đã ...Read More

Hướng dẫn cài đặt memcached trên centos 6.x

Hướng dẫn cài đặt: Bước 1: Cài đặt repo Kiểm tra phiên bản : [crayon-60fae5d194906808478830/] Sau khi kiểm tra phiên bản bạn chọn một trong các repo sau để có thể hỗ trợ việc cài đặt memcached [crayon-60fae5d19490c319947600/]   Bước 2: Cài đặt memcached [crayon-60fae5d194911748213910/]   Bước 3 : Cấu hình memcached ...Read More