Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-60c7fde54551a909546464/] Bước 2: Download LMD [crayon-60c7fde545526604569652/]   Bước 3: install LMD [crayon-60c7fde545529812543909/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-60c7fde54552c078137715/] Bước 5 : update [crayon-60c7fde54552e235320474/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-60c7fde545531645838551/] ...Read More