Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-5fbf7c194fcb4736819711/] Bước 2: Download LMD [crayon-5fbf7c194fcbd264183755/]   Bước 3: install LMD [crayon-5fbf7c194fcc0124706398/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-5fbf7c194fcc3067891325/] Bước 5 : update [crayon-5fbf7c194fcc6028905639/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-5fbf7c194fcc9279902237/] ...Read More