Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-6046c9e6c3bc9605858731/] Bước 2: Download LMD [crayon-6046c9e6c3bd7662261858/]   Bước 3: install LMD [crayon-6046c9e6c3bda868676648/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-6046c9e6c3bdd538041237/] Bước 5 : update [crayon-6046c9e6c3bdf759810767/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-6046c9e6c3be2285613448/] ...Read More