Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-5f68a4c8a577f691366941/] Bước 2: Download LMD [crayon-5f68a4c8a578b696156807/]   Bước 3: install LMD [crayon-5f68a4c8a578e363522434/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-5f68a4c8a5791957586492/] Bước 5 : update [crayon-5f68a4c8a5794129213762/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-5f68a4c8a5796821168899/] ...Read More