Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-5d5c5ea13e397108251308/] Bước 2: Download LMD [crayon-5d5c5ea13e3a4412131047/]   Bước 3: install LMD [crayon-5d5c5ea13e3a9066046580/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-5d5c5ea13e3ad646504917/] Bước 5 : update [crayon-5d5c5ea13e3b0949263321/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-5d5c5ea13e3b4922338628/] ...Read More