Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-5df6c8d32c160316806125/] Bước 2: Download LMD [crayon-5df6c8d32c16c611142795/]   Bước 3: install LMD [crayon-5df6c8d32c16f255766419/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-5df6c8d32c172884985007/] Bước 5 : update [crayon-5df6c8d32c175980053624/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-5df6c8d32c178353020252/] ...Read More