Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-5e27633fca88d183142621/] Bước 2: Download LMD [crayon-5e27633fca895463744549/]   Bước 3: install LMD [crayon-5e27633fca898527983622/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-5e27633fca89b543008466/] Bước 5 : update [crayon-5e27633fca89d774146344/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-5e27633fca8a0773904049/] ...Read More