Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-6144c4c70a54f015732666/] Bước 2: Download LMD [crayon-6144c4c70a55a806448495/]   Bước 3: install LMD [crayon-6144c4c70a55e631607910/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-6144c4c70a561042552578/] Bước 5 : update [crayon-6144c4c70a563268114904/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-6144c4c70a566510740440/] ...Read More