Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-5ecd7e725612f362163581/] Bước 2: Download LMD [crayon-5ecd7e725613a377888303/]   Bước 3: install LMD [crayon-5ecd7e725613d625120252/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-5ecd7e7256140176949995/] Bước 5 : update [crayon-5ecd7e7256143042135908/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-5ecd7e7256146952010912/] ...Read More