Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-628ca6153984c538076366/] Bước 2: Download LMD [crayon-628ca61539859397502991/]   Bước 3: install LMD [crayon-628ca6153985f791636437/] Bước 4: Cấu hình các thông số sau Note: [crayon-628ca61539864924218961/] Bước 5 : update [crayon-628ca61539869620453301/]   Bước 5 : Hướng dẫn sử dụng cơ bản # quét thư mục : [crayon-628ca6153986e789107064/] ...Read More