Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài đặt apache [crayon-5f68a68a9412b536642590/]   Bước 2 : Khởi động dịch vụ apache và cấu hình tự khởi động khi reboot. [crayon-5f68a68a94136427407338/]   Bước 3 : Kiểm tra hoạt động của apache http://Địa_chỉ_IP/ hoặc http://localhost Bước 4: cài đặt repo cho việc cài đặt mysql (mariadb) ...Read More