Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài đặt apache [crayon-5deee22221963037579897/]   Bước 2 : Khởi động dịch vụ apache và cấu hình tự khởi động khi reboot. [crayon-5deee22221971519456368/]   Bước 3 : Kiểm tra hoạt động của apache http://Địa_chỉ_IP/ hoặc http://localhost Bước 4: cài đặt repo cho việc cài đặt mysql (mariadb) ...Read More