Hướng dẫn cài đặt : Bước 1: Cài repo [crayon-5d3421ae20067100771230/]   Bước 2: Cài đặt [crayon-5d3421ae20076747456085/]   Bước 3: Update clamav [crayon-5d3421ae2007c277424970/] ***Important Note*** Đôi lúc việc update không thực hiện được ta cấu hình như sau [crayon-5d3421ae20082961061111/]   Bước 4: Khởi động clamd và cấu hình chạy mặc định [crayon-5d3421ae20086167987772/]   ...Read More