Như bạn cũng biết hiện tại tất cả mọi người đều sử dụng skype trong công việc lẫn trò chuyện hoặc liên hệ với nhau thông qua internet. Nên khi muốn sử dụng một hệ điều hảnh mới như Ubuntu và dành cho các nhân viên thì bạn không thể cài thiếu ...Read More