Để cài đặt unikey trên Ubuntu 16.04 cực kì đơn giản vô cùng. Chỉ cần một số vòng lệnh thì việc cài đặt cực kì đơn giản. Bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Mở terminal đánh dòng sau [crayon-651955b4399de844947380/] Bước 2: Khởi động lại ibus [crayon-651955b4399ef247794719/] Bước ...Read More