Hướng dẫn sử dụng lệnh find cơ bản trên linux

Hướng dẫn sử dụng lệnh find cơ bản trên linux

I. Giới thiệu

Đối với các quản trị viên quản trị hệ điều hành linux thì chắc chắn cần nắm rõ về lệnh find. Đây là một lệnh mà các quản trị viên sử dụng hàng ngày và quen thuộc, lệnh find giúp ta làm việc nhanh và hiệu quả trong việc tìm kiếm các file, thư mục và nhiều options khác.

II. Hướng dẫn sử dụng lệnh  find

syntax :

 

1. Tìm kiếm theo tên

vd : Bạn cần tìm file có tên “nguyenhuuhoang” trong hệ thống

 

vd : Nếu bạn không nhớ rõ tên bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện thay thế

 

vd : Tìm một file ẩn trong thư mục home

 

2. Tìm kiếm theo loại

– Các ký tự đại diện cho từng type

f : file

d: thư mục

l : link

c : các thiết bị phần cứng

vd : bạn muốn tìm trên hệ thống có bao nhiêu thiết bị phần cứng kết nối

 

vd : bạn muốn tìm kiếm trong thư mục /home có bao nhiêu file

 

vd : bạn muốn tìm kiếm trong thư mục /hoem có bao nhiêu thư mục

 

-> kết hợp tìm kiếm theo tên và file để tìm kiếm ra được thứ ta cần tìm.

vd : tìm một file tên nguyenhuuhoang.conf trong thư mục /home

 

3. Tìm kiếm theo dung lượng (size)

– Các ký tự đại diện cho từng size

c: byte

k : Kilobytes

M : Megabytes

G: Gigabytes

b: 512-byte blocks

vd : Tìm toàn bộ file có dung lượng đúng 100 byte trong thư mục home

 

vd : Tìm toàn bộ file có dung lương nhỏ hơn 100 byte trong thư mục home

 

vd : tìm một file trong thư mục /home có dung lượng lớn hơn 500M

 

4. Tìm kiếm file theo thời gian

Trong phần tìm kiếm theo thời gian thì có 3 khái niệm sau :

-atime : : Access Time : thời gian truy cập cuối cùng vào file

-mtimem: : Modification Time : thời gian chĩnh sửa cuối cùng của file

-ctime : : Change Time : thời gian thay đổi file trên các inode

vd: tìm kiếm những file đã được thay đổi (modification) cách đây 1 ngày

 

vd : tìm kiếm những file đã được truy cập (access) cách đây 5 ngày

 

5. Tìm kiếm theo chủ sở hữu của file

– Đối với chủ sở hữu thì option có 2 lựa chọn là:

user : -user

group:  -group

vd : Tìm các file có chủ sở hữu là nguyenhuuhoang trong thư mục home

 

vd : Tìm các file được sở hữu bởi group nguyenhuuhoanggroup

 

6. Thực thi các file được tìm kiếm

– Đây là một option rất thuận tiện cho việc tìm kiếm và rút ngắn thời gian làm việc.

syntax : 

 

{} : tượng trưng cho những phần tử được tìm kiếm trùng khớp

\; :  để cho biết command trên kết thúc

vd : Tìm kiếm tất cả các file có perm là 664 thay thành 611 trong thư mục home

 

vd : Tìm kiếm tất cả các thư mục có perm 777 thay đổi thành 755 trong thư mục home

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*