Hướng dẫn kết nối wordpress với memcached

Hướng dẫn cài đặt :

Hướng dẫn cài đặt memcached

Hướng dẫn cài đặt php-memcached

Bước 1: Kiểm tra xem server có sử dụng service memcached và php memcached

 

1

 

2

Bước 2: cài đặt plugin cho wordpress kết nối memcache*

Vào plugins -> add new

3

Install -> activate plugin

4

Bước 3: Cấu hình enable cache

cp vào define ( ‘WP_CACHE’, true ) vào wp-config.php

9

Bước 4: Cấu hình memcached.use vào php

echo ‘memcached.use_sasl=1′ >>  /etc/php.ini 

Note (Để kiểm tra xem file php.ini đang hoạt động ở đâu thì bạn dùng lệnh sau để tìm: php -i | grep php.ini , lúc này bạn đưa tham số trên vào file php.ini . Đưa vào cuối file)

Bước 5: Cấu hình plugin WP-ffpc

Settings  -> wp-ffpc

  • Mục Cache type:

6

Chọn save

  • Mục Debug & in-depth

7

Chọn save

  • Mục Precache & precache log

8

Chọn save

Bước 6: Đối với bước này thì bạn chỉ thực hiện trên VPS hoặc server để kích hoạt việc precache bằng tay.

Để thực hiện được chức năng này bạn phải enable các function theo yêu cầu của wp-ffpc.

11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*