Hướng dẫn cài đặt ubuntu

Hướng dẫn cài đặt ubuntu:

Bước 1: Chọn ngôn ngữ

hướng dẫn cài đặt ubuntu

hướng dẫn cài đặt ubuntu

Bước 2 :  Chọn Install

hướng dẫn cài đặt ubuntu

hướng dẫn cài đặt ubuntu

Bước 3: Chọn ngôn ngữ cho hệ thống

hướng dẫn cài đặt ubuntu

hướng dẫn cài đặt ubuntu

Bước 4: Chọn vị trí hoặc tên quốc gia

hướng dẫn cài đặt ubuntu

hướng dẫn cài đặt ubuntu

Bước 5: Chọn “NO”

hướng dẫn cài đặt ubuntu

hướng dẫn cài đặt ubuntu

Bước 6: Chọn ngôn ngữ bàn phím

hướng dẫn cài đặt ubuntu

hướng dẫn cài đặt ubuntu

hướng dẫn cài đặt ubuntu

hướng dẫn cài đặt ubuntu

Bước 7 : Đặt tên cho hệ điều hành

hướng dẫn cài đặt ubuntu

hướng dẫn cài đặt ubuntu

Bước 8 : Đặt tên User

hướng dẫn cài đặt ubuntu

hướng dẫn cài đặt ubuntu

Bước 9 : Nhập password

11

Bước 11: Chọn “No”

13

 

Bước 12 :  Chọn TimeZone

14

 

Bước 13:  Chọn “Guided – use entire disk”

15

Bước 14: Chọn Ỗ đĩa

16

 

Bước 15: Thực hiện trên ỗ đĩa đã chọn “Yes”

17

 

Bước 16 : Chọn continue

18

 

Bước 17: Chọn LAMP server

20

 

Bước 18 : Nhập password mysql

21

22

 

Bước 19 : Kết thúc quá trình cài đặt chọn continue

24

 

Bước 20 : Login vào server vừa tạo thành công

25

 

 

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*