Hướng dẫn cài đặt Name-Based Virtual Hosting trên OpenLiteSpeed

# Bạn có thể tham khảo các bài trước của Hoàng tại đây :

https://nguyenhuuhoang.com/huong-dan-cau-hinh-wordpress-tren-server-openlitespeed/

https://nguyenhuuhoang.com/huong-dan-cai-dat-litespeed-server-tren-centos-6-x/

Hướng dẫn cài đặt :

Bước 1: Tạo thư mục chứa source code

 

# Tạo một file kiểm tra :

 

Bước 2: Add Vitual host vào server

# login webadmin console > configuration > vitual hosts > add vitual vào

1

2

# Virtual Host » ngonmame -> General ->  Document Root-> $VH_ROOT/html

4

# Restart lại dịch vụ :

5

Bước 3 : Add domain vào vitual hosting

# Go to the WebAdmin console > Configuration > Listeners -> Default -> Virtual Host Mappings  -> add -> Virtual Host ->Domains

6

 

7

# Sau khi add xong bạn sẽ thấy như hình trên sau đó restart lại dịch vụ:

8

Bước 4: Kiểm tra xem hosting đã hoạt động hay chưa

# Trỏ domain : ngonmame.com về IP -> server

# Nhập domain vào trình duyệt và xem kết quả. 

9

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*