Hướng dẫn cài đặt memcached trên centos 6.x

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Cài đặt repo

Kiểm tra phiên bản :

  • Sau khi kiểm tra phiên bản bạn chọn một trong các repo sau để có thể hỗ trợ việc cài đặt memcached

 

Bước 2: Cài đặt memcached

 

Bước 3 : Cấu hình memcached

Các thông số bạn cần quan tâm :

PORT : memcached sử dụng port 1121

MAXCONN : là thông số cho truy cập cùng một lúc bao nhiêu connection tới server

CACHESIZE : thông số bạn muốn sử dụng bao nhiêu MB ram cho việc lưu trữ cache

Sau đó save và lưu file.

 

Bước  4: Khởi động dịch vụ memcached và bật chức năng khỏi động cùng hệ thống

Bước 5 : kiểm tra xem memcached đã hoạt động trên hệ thống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*