Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed server trên centos 6.x

Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed server trên centos 6.x

Software:

  1. Openlitespeed
  2. Mysqld mariadb
  3. PHP 5.x
  4. PhpmyAdmin

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Chuẩn bị

# Tắt firewall

# Update phần mềm

# Cài đặt repo

# Cài đặt Development tool

 

Bước 2: Cài đặt mysql-mariadb

# cài repo

Copy nội dung sau vào file vừa tạo:

 

# Cài đặt mysql-mariadb

# Cấu hình cài đặt secure cho mysql

Chọn Yes từ đầu đến cuối.

# Restart lại dịch vụ

1

Bước 3: Cài đặt Openlitespeed

# Cài các gói hỗ trợ

 

# Cài repo Openlistespeed

 

# Cài đặt Openlitespeed

2

Bước 4: Cấu hình để web server hoạt động

# Login vào trang quản trị

https://[IP_server]:7080

User và password mặc định : admin / 123456

3

 

4

# Thay đổi password admin mặc định

Home -> webadmin console -> security -> mục “web admin users” -> chọn “admin” -> thay đổi password -> save

5

# Thay đổi port 8088 -> 80

Configuration > Listeners > Default > Edit -> 8088 -> 80

6

# Kiểm tra webserrver đã hoạt động hay chưa.

7

Bước 5: Cài đặt PHP trên Openlitespeed

# Build PHP

8

 

# Chọn version php -> Next

9

copy vào “Configure Parameters

10

Kích chọn “Build PHP 5.x”

# Sau khi đợi cho Openlitespeed download các gói packages -> chọn Next

11

# Để đảm bảo việc cài đặt bạn login ssh và server và đánh lệnh sau :

12

# Sau đó quay lại trình duyệt chờ đợi việc cài đặt từ 10 đến 15 phút -> Báo completed -> Lên trình duyệt kiểm tra

http://[IP_server]/phpinfo.php

13

# Copy file php.ini vào đúng vị trí chạy openlitespeed

Note: Còn tuỳ thuộc vào mình build php version mấy mà đường dẫn cho đúng.

Bước 6: Cài đặt PhpMyadmin

# Cài đặt phpmyadmin

# Kiểm tra xem phpmyadmin đã hoạt động hay chưa

https://[IP_server]/protected/index.php

Nhập password bảo vệ mặc định là :

User: test

Pass: test123

-> Sau khi nhập vào thì bạn sẽ hiện lên trang đăng nhập PHPmyadmin -> login thành công.

14

 

Latest Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*