Hướng dẫn cài đặt LAMP server trên centos 6.x

Hướng dẫn cài đặt :

Bước 1: Cài đặt apache

 

Bước 2 : Khởi động dịch vụ apache và cấu hình tự khởi động khi reboot.

 

Bước 3 : Kiểm tra hoạt động của apache

http://Địa_chỉ_IP/ hoặc http://localhost

1

Bước 4: cài đặt repo cho việc cài đặt mysql (mariadb)

 

Bước 5: Cài đặt mysql (mariadb)

 

Bước 6: Khởi động mysql và cấu hình auto start khi reboot

 

Bước 7 : Cấu hình mysq root password

 

step 1:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

step 2:

3

 

step 3:

4

step 4:

5

 

step 5:

6

step 6:

7

 

Bước 8: Cài đặt php

 

Bước 9: Kiểm tra hoạt động của php

 

Bước 10: Kiểm tra trên trình duyệt web

http://Địa_chỉ_IP/testphp.php

8

Bước 11: Cài đặt repo

 

Bước 12: Cài đặt phpMyAdmin

 

Bước 13: Cấu hình phpmyadmin

 

NOTE: chặn tất cả các dòng trong file chỉ để lại 2 dòng như trong hình.

9

Bước 14: Kiểm tra hoạt động của phpmyadmin

http://Địa_chỉ_IP/phpmyadmin

10

 

Latest Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*