Fix lỗi Could not get lock trên ubuntu

Fix lỗi Could not get lock

Thông báo lỗi :

E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock – open (11 Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/) is another process using it?

Cách fix lỗi :

Bước 1: Kiểm tra tiến trình nào đang bị lỗi

ps aux | grep apt

Bước 2: Nếu tiến trình đó đang lỗi thì kill tiến trình đó

kill -9 processnumber

Bước 3: remove /var/lib/dpkg/lock

sudo rm /var/lib/dpkg/lock

Bước 4: Chạy lại tiến trình bị treo

sudo dpkg –configure -a

Nếu sau 4 bước mà bạn vẫn không sửa lỗi được thì reboot lại nhé và kiểm tra lại.

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*