Cấu hình enalbe SSL Certificates trên directadmin

Cấu hình enalbe SSL Certificates trên directadmin 

Vấn đề :

– Level User : Nếu bạn đang ở quyền user và bạn muốn tạo SSL cho website của mình nhưng khi thực hiện thì bị báo lỗi

“You can only add a certificate if you own the ip you are using”

directadmin

directadmin

– Level Admin : Nếu bạn đang quản trị một Directadmin và muốn cho các user có quyền cấu hình SSL

Xử lý :

– Đối với user : bạn liên hệ với admin quản trị Directadmin của bạn và nhờ hỗ trợ vấn đề này.

– Đối với Admin : thì bạn thực hiện như sau

Bước 1: Login ssh vào VPS/server

Bước 2: Mở file /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Thêm vào đoạn code sau vào file :

 

Bước 3: save lại và restart lại directadmin

 


 

Nguyenhuuhoang.com 
Nguyễn hữu hoàng | hoang092837@gmail.com | Skype : ekingnguyenhoang
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*